Copyright 2019 - Custom text here
 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

Ważne informacje dotyczące rekrutacji oraz godzin przyjmowania wniosków w naszym przedszkolu

Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpoczyna się 19 marca 2019 r. o godz. 8.00 i zakończy się 1 kwietnia 2019 o godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Olsztynie:

-w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016-2013),

oraz

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (max. 3) według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:

-wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i załączniki i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

lub

-pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

-wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu upoważniony pracownik.

 • Podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Godziny przyjmowania wniosków wraz z załącznikami w naszym przedszkolu:

19.03 wt

8:00- 15:30

20.03-28.03 śr- czw

7:30-15:30

29.03 pt

6:30 – 16:30

1.04 pon

6:30 -15:00